Wetgeving

De regels rondom veiligheid en het gebruik van alcohol, drugs en medicijnen zijn vastgelegd in een aantal wetteksten. Hieronder zetten we de belangrijkste uiteen.

 

Artikel 8, Wegenverkeerswet 1994

“Het is een ieder verboden een voertuig te besturen of als bestuurder te doen besturen, terwijl hij verkeert onder zodanige invloed van een stof, waarvan hij weet of redelijkerwijs moet weten, dat het gebruik daarvan - al dan niet in combinatie met het gebruik van een andere stof - de rijvaardigheid kan verminderen, dat hij niet tot behoorlijk besturen in staat moet worden geacht.”

In gewoon Nederlands staat hier: u mag geen voertuig besturen als u onder invloed bent van middelen (alcohol, drugs, en/of medicijnen) waarvan u weet dat ze de rijvaardigheid kunnen verminderen.

 

Artikel 5, Wegenverkeerswet 1994

“Het is een ieder verboden zich zodanig te gedragen dat gevaar op de weg wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt of dat het verkeer op de weg wordt gehinderd of kan worden gehinderd.”

In gewoon Nederlands staat hier: u mag geen gedrag vertonen waardoor het verkeer gehinderd wordt, of gehinderd kan worden.

 

Werkgeversaansprakelijkheid Motorrijtuigen (WEGAM)

In bepaalde gevallen moet de werkgever opkomen voor de schade die een werknemer lijdt tijdens zakelijk gebruik van een motorrijtuig (het maakt niet uit of dat een eigen motorrijtuig is of dat van de werkgever). Dat is bepaald in het Arena Arrest in 2001, naar aanleiding van een ongeval waarbij een werknemer als bestuurder van een busje zijn werkgever aansprakelijk stelde. De vordering was gebaseerd op twee pijlers:

  • op grond van het BW is de werkgever aansprakelijk voor arbeidsongevallen;
  • de stelling redelijkheid en billijkheid brengt met zich mee dat een werknemer niet met de schade mag blijven zitten.

De wettelijke aansprakelijkheid van de autoverzekering dekt niet het riscio van de bestuurder, en schade met of door motorrijtuigen is uitgesloten in aansprakelijkheidsverzekeringen voor bedrijven.

Maar de aansprakelijkheid van de werkgever gaat verder dan alleen tijdens het zakelijk gebruik van een motorrijtuig. De werkgever is ook aansprakelijk bij ongevallen tijdens werkzaamheden op de fiets of lopend (Maatzorg-Arrest, 2008), of tijdens activiteiten die de werkgever organiseert (Rollerskate-Arrest, 2009).

De verzekeringsplicht geldt niet voor eenzijdige verkeersongevallen van voetgangers (bijvoorbeeld als de voetganger ergens over struikelt).

Werkgevers moeten dus maatregelen treffen om te voorkomen dat een schade van een werknemer voor hun rekening komt, waardoor de continuïteit van hun onderneming in gevaar kan komen (het kan bij letselschade immers om zeer grote schadebedragen gaan).

 

Werken onder invloed

Naast rijden onder invloed kan ook werken onder invloed grote gevolgen hebben. In het Nieuw Burgerlijk Wetboek (Burgelijk Wetboek 7, artikel 678) staat dat als de werknemer zich ondanks waarschuwing overgeeft aan dronkenschap of ander liederlijk gedrag, er reden is voor ontslag. Een ontbinding van de arbeidsovereenkomst is alleen mogelijk wanneer er een geschreven alcoholbeleid bestaat en dit voldoende bekend wordt gemaakt en de betrokkene een reële kans heeft gehad om dit gedrag te veranderen.

Trafieq registreert en verwerkt persoonsgegevens van bezoekers op haar website uitsluitend in overeenstemming met het doel waarvoor deze verkregen zijn. Trafieq maakt alleen gebruik van functionele, technische en analytische cookies.
Als je je gegevens invult op een formulier, bewaart Trafieq die gegevens tot opzegging (afmeldlink in de Nieuwsbrief)